PRAYER GROUPS

Jerusalem Marthoma Church Perumpetty

 

PRAYER GROUPS

1. Pallibhagam(A), Pallibhagam(B) , Pallibhagam (C)

2. Mannathikuzhi bhagam ,

3. Perumpetty kizhakebhagam,

4. Perumpetty vadakebhagam.